• Call : 69 13 22 40

 

PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

Galten børnehave og Vuggestue

Nørregade 33

8464 Galten

Tlf 69 13 22 40

Mail: kontor@galtenbornehave.dk

Pædagogisk leder: René Ipsen

Administrator: Kasper Tikjøb

Kontaktperson: Pædagogisk Leder René Ipsen

Privat Selvejende institution

Institutionstype/
foranstaltning

  1. Antal børn/unge /voksne
  2. Aldersgruppe
  3. Antal stuer / afdelinger
  4. Åbningstid

a) 50 Børnehave børn, 26 vuggestuebørn og 15 ansattte

b) 0-6 år

c) 2 stuer med børnehave og 2 vuggestuegrupper

d) man-tors kl.6.30-17.00 fre kl. 6.30-16.30

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven.

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Praktikpladsen er i Vuggestueafdelingen

Normalt fungerende børn. Enkelte børn med særlige udfordringer. bla. tosprogede børn.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

Dialogisk læsning

Anerkende pædagogik

Lærerplaner

NUZO

 

Pædagogisk leder, administrator, pædagoger, pædagogiske assistenter, medhjælpere.

Praktikvejlederens kvalifikationer:

Pædagogisk grunduddannelse:                 

PD modul i praktikvejledning:

Diplomuddannelse

Andet/ andre uddannelser:

Navne: Praktikvejledere Maj-britt Hegelund,  Bente Risager og Trine Møldrup Madsen

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Vi samarbejder med PPR i Skanderborg kommune. Herunder tale/høre lærer, psykolog, tosprogskonsulent, fysioterapeut, pædagogisk vejleder.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Ansættelsen er i Vuggestuegruppen

Vi indhenter børneattest og der skal ved ansættelsen underskrives en tavshedserklæring.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Den studerende skal indgå i en vagtplan med både åbne og lukke vagt. Vil dog ikke være alene i huset.

Den studerende skal deltage i personalemøde en gang om måneden fra kl.17-20.

Deltagelse i stuemøde hver 3. uge kl.12-13

Øvrige oplysninger

 

 

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X – Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

                                                                             Primær:                    Sekundær:

  • Dagtilbudspædagogik                                                                                                                          

  • Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  

  • Social- og specialpædagogik                                                                     

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

                                                      

1) Kreative udtryksformer.                                              X

2) Natur og udeliv.                                                          

3) Sundhedsfremme og bevægelse.                          

4) Medier og digital kultur.

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Indhente viden ved daglig dialog og vejledning med personalet. Deltagelse i stuemøder og personalemøder.

Læsning af relevant litteratur og efterfølgende vejledning.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Den studerende vil i samarbejde med praktikvejlederen planlægge, udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter ud fra bla.lærerplanstemaerne.

Vi bruger bla. SMTTE modellen

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Angivelse af relevant litteratur:

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a)Praktikvejlederen varetager primært vejledningen men den pædagogiske leder vil også blive inddraget.

b) Der afholdes vejledning 1 time skemalagt om ugen med praktikvejleder og studerende.

c)Arbejdsportfolio er en del af vejledningen og skal indeholde både planlægning, udførelse, evaluering, dokumentation og refleksion herover.

Den studerendes arbejdsplan:


vekslende arbejdstider mellem 6.30-16.30
Samt 1 gang om måneden personale møde fra kl 17-20 på vekslende dage dog ikke fredag.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Hvis der opstår bekymringer i praktikforløbet vil der i samråd med den pædagogiske leder blive lagt en plan for videre forløb og der vil blive taget kontakt til praktikunderviseren, hvis dette vurderes nødvendigt.

 

Uddannelsesplan 2. praktik – Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Indhente viden ved daglig dialog og vejledning med personalet. Deltagelse i stuemøder, personalemøder og forældresamtaler

Læsning af relevant litteratur og efterfølgende vejledning.

Den studerende vil i samarbejde med praktikvejlederen planlægge, udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter ud fra bla.lærerplanstemaerne.

Vi bruger bla. SMTTE modellen

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og forsøger at udfordrer børnene i deres nærmeste udviklingszone NUZO.

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Den studerende vil have tæt forældrekontakt og vil til få vejledning i forhold til forældresamarbejde.

leg, legeteorier og legekulturer,

rammesætte børns leg,

Den studerende vil i hverdagen blive præsenteret for de forskellige legestadier

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

Den studerende vil i samarbejde med praktikvejlederen planlægge, udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter og forløb ud fra bla.lærerplanstemaerne.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, kost og sundhed.

Angivelse af relevant litteratur:

Kan selv vil selv af Grethe Kragh Müller

Dialogisk læsning

Anerkendende pædagogik

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Vi vil som institution have fokus på den studerendes læringsmål. At han/hun har arbejdet i dybden med dem.

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a)Praktikvejlederen varetager primært vejledningen men den pædagogiske leder vil også blive inddraget.

b) Der afholdes vejledning 1 time skemalagt om ugen med praktikvejleder og studerende.

c) Arbejdsportfolio er en del af vejledningen og skal indeholde både planlægning, udførelse, evaluering, dokumentation og refleksion herover.

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Arbejdet kræver at man er fysisk robust, da man til dels opholder sig på gulvet med børnene. Der vil også være løft, da nogle af de mindre børn ikke kan gå selv.

Den studerendes arbejdsplan:

Vekslende arbejdstider mellem 6.30-16.30 samt personale møde 1 gang om månenden.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Hvis der opstår bekymringer i praktikforløbet vil der i samråd med den pædagogiske leder blive lagt en plan for videre forløb og der vil blive taget kontakt til praktikunderviseren, hvis dette vurderes nødvendigt.

 

Uddannelsesplan 3. praktik – Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet,

 

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,

Den studerende vil i samarbejde med praktikvejlederen planlægge, udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter og forløb med udgangspunkt i lærerplanstemaerne.

Der vil blive anvendt SMTTE model.

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

 

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

Vejledning i forældresamarbejde.

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Der vil blive anvendt SMTTE model.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Undervisning på studiedage

Angivelse af relevant litteratur:

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a)Praktikvejlederen varetager primært vejledningen men den pædagogiske leder vil også blive inddraget.

b) Der afholdes vejledning 1 time skemalagt om ugen med praktikvejleder og studerende.

c) Arbejdsportfolio er en del af vejledningen og skal indeholde både planlægning, udførelse, evaluering, dokumentation og refleksion herover.

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Arbejdet kræver at man er fysisk robust, da man til dels opholder sig på gulvet med børnene. Der vil også være løft, da nogle af de mindre børn ikke kan gå selv.

Den studerendes arbejdsplan:

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Hvis der opstår bekymringer i praktikforløbet vil der i samråd med den pædagogiske leder blive lagt en plan for videre forløb og der vil blive taget kontakt til praktikunderviseren, hvis dette vurderes nødvendigt.

 

 

Uddannelsesplan 4. praktik – Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

virkefelter for den pædagogiske profession,

identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

pædagogfaglig udvikling og innovation,

identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,

pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:

-Kulturelle og sociale.

-Institutionelle og organisatoriske.

-Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:

Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

Kontaktperson for den studerende