• Ring : 61 26 83 48

Vision

Galten Børnehave og Vuggestue er for hele familien. Vi vil være kendt for at være en Børnehave og Vuggestue, hvor børn, såvel som voksne har venskaber, drager omsorg, og bruger kreativitet til at udvikle vores traditioner – med respekt for og personlig udvikling af den enkelte.

Galten Børnehave og Vuggestues værdigrundlag består af 5 nøgle ord. Omsorg, venskaber, tradition, kreativitet og personlig udvikling.

Omsorg

Vi vil at børnene lærer at drage omsorg for sig selv og andre mennesker. Det kræver gode rollemodeller.  De voksne er meget vigtige men også de større børn er rollemodeller for de yngste børn f.eks. ved at hjælpe de mindre, trøste og passe på dem. Vi vil også at de voksne skal drage omsorg for hinanden både personalet imellem og forældrene.

Venskaber

Vi har fokus på at hjælpe med at skabe venskaber og nye relationer. Herunder ligger en socialisering, respekt og empati for andre børn. 

Vi lægger vægt på, at hvert enkelt menneske er unikt og værdifuldt. Hos os skal man ikke bare have en funktion – være en medarbejder, en forælder eller et barn, men opleve sig kendt og anerkendt som ”den jeg er”.

Det er livsvigtigt at have venner og at kunne være en ven. Det er vigtigt at have indflydelse på sit eget liv, men også at give andre den samme mulighed. Derfor er det også essentielt at kunne skabe en god relation til andre og kunne indgå i fællesskaber. 

Tradition

Vi følger højtidernes- og årets traditioner, men vi har også vores særegne f.eks. fødselsdagsgaver, dukketeater, ler projekt, skovuge, sommerfest, legepladen, eventyrfortælling, hvert børnehavebarn har sin egen børnehavebamse.

Kreativitet

At skabe rammer og muligheder for fantasi og kreativitet hvor der er plads til at gribe spontane ideer bla. ved vores materiale- og aktivitets valg.

Vi lægger vægt på eventyr, kreativitet og fantasi – som udtryksformer og midler til nyskabelse og til at forstå verden (”det gode og det onde”). Eventyr pirrer fantasien og hjælper os til at forstå ting, som er svære at sætte ord på.

Kreativitet er: ”når fantasien får fast form” og giver mulighed for at udtrykke sig med andre sprog end det verbale – eksempelvis ved at bruge sine hænder til at frembringe noget i legen eller gennem sang og musik. Det er fantasien og de kreative evner mennesker bruger, når vi skal tænke nyt og være innovative. Når vi vælger legetøj til børnehaven og vuggestuen, sikrer vi os, at det giver dit barn alderssvarende udfordringer, men også spænding samt gode og sjove oplevelser, men det er også med til at udvikle dit barns sanser, sprog og motorik.

Vi vælger kun godt og sikkert legetøj, der er CE-godkendt, fri for gift- og aromastoffer, og som giver dit barn den største legeværdi. Alle vores beskæftigelsesmaterialer er selvfølgeligt uden PVC, phthalater og andre miljøskadelige stoffer.

Legeredskaberne på legepladsen er udformet, så børnene bliver udfordret på koordination af bevægelser, afstandsbedømmelse, styrke og balance. Men legepladsen er ikke ”temabaseret” og den er derfor ikke bestemmende for den fantasiverden, børnene selv skaber via deres leg.

Personlig udvikling

At skabe rammer for og understøtte barnets alsidige personlige udvikling, men også at sikre udvikling for personalet. 

Vi møder barnet, hvor det er og udfordrer det i forhold til dets udvikling, interesser og behov. Vi er opmærksomme på, at børn er forskellige og har forskellige måder at lære på.

I vores planlægning og rammer skaber vi frirum for, at barnet kan få ro og tid til fordybelse og følger op på børnenes initiativer.

Vi giver plads og mulighed for, at barnet kan udvikle personlighed ved at lære barnet forskellige udtryksformer og dermed også styrke barnets evne til at udtrykke ønsker og behov og til at kommunikere med andre.

Vi er bevidste om det gode materialevalg og dets betydning for barnets udvikling og kvalitetsbevidsthed.

Vi understøtter børnenes alsidige kompetenceudvikling Vi bidrager til børnenes udvikling med udgangspunkt i alle 6 læreplanstemaer:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

I forhold til det enkelte barn Hos os er der rum for og plads til spontanitet – med inspirerende rammer og mulighed for, at barnet kan udfordre ”regler” / rammer.

 • Vi skaber rum for fordybelse – ro, tid og plads
 • Vi vælger materialer, der inspirerer til fordybelse – godt tegnepapir, gode bøger og godt legetøj, som udfordrer fantasien.
 • Vi reflekterer sammen med barnet over, hvad det har lært, så barnet selv bliver opmærksom på sin egen udvikling.

I de fælles aktiviteter på tværs af huset Vores mange fælles traditioner afvikles med udgangspunkt i læreplanstemaerne. Vi planlægger og gennemfører mange aktiviteter og traditioner på tværs af stuerne og vi er fælles om at evaluere.

I hverdagen på stuen Vi er meget opmærksomme på det enkelte barns aktuelle udvikling og plads i fællesskabet. Vi har både i tanke og handling plads til

 • Eventyr og fantasi
 • Leg og læring
 • Sang og musik
 • Bevægelse og kreative udfoldelse
 • Spænding og udfordring

Ofte er det noget, som børnene selv sætter i gang, der inspirerer til de planlagte aktiviteter.

Når børn har særlige behov Vi har forskellige pædagogiske redskaber til at analysere børnenes behov med, men også til at planlægge og sikre at der sker en udvikling.

 • SMTTE-modellen til planlægning – og undersøgelse af, at en særlig indsats virker
 • TRAS og sprogscreening – i forhold til at undersøge den sproglige udvikling
 • Vi har mulighed for at lave en skoleparathedsundersøgelse

Derudover har vi møder med andre faggrupper. Disse tiltag sker altid i samarbejde med jer som forældre og det er med til at afgøre, hvornår der er brug for en særlig indsats.

Mere om os

Galten Børnehave og Vuggestue har altid været en institution, hvor såvel børn som voksne trives og udvikles i fællesskabet – med respekt for og anerkendelse af den enkelte. Vi ønsker at være at sted for hele familien.

Vi prioriterer også “Trivsel“,  “Anerkendelse” og “Fællesskab” i alt hvad vi foretager os.

Trivsel

At barnet er trygt ved at komme i børnehaven og har tillid til omverdenen

Ved et trygt miljø forstår vi gode fysiske rammer i en hjemlig atmosfære, hvor der er opmærksomme voksne, som er imødekommende og ”ser” det enkelte barn og dets forældre.

 • Et miljø, hvor vi kommunikerer med forældrene og dokumenterer hverdagen, så forældrene oplever at kende til og være inddraget i barnets hverdag her.
 • Et miljø, hvor vi drager omsorg for det enkelte barns grundlæggende behov og læring.

Vi arbejder på, at barnet har det godt med sig selv og sine omgivelser
For at få det godt med sig selv skal barnet have en oplevelse af at have bidraget til egen og andres trivsel. Vi skal arbejde på

 • At barnet udvikler venskaber
 • At hjælpe barnet med at få oplevelse af at lykkes / have succes
 • At barnet tror på egen udvikling og tør prøve noget nyt og også kan sige ”pyt”, hvis det går skævt.
 • At barnets behov bliver mødt
 • At barnet får hjælp i alle situationer
 • At barnet udvikler humoristisk sans, så det kan grine med andre og af sig selv, når en pudsig situation opstår. 

Barnet skal opleve et miljø, hvor der er begejstring og hvor både børn og voksne kan være gakkede. 

Barnet skal opleve, at det er OK at have én favoritvoksen – men også være sikker på, at andre kan hjælpe.

Vi kommunikerer og dokumenterer
Vi skriver i bøger på stuerne og indsætter ofte billeder til at supplere det skrevne.

Vi udsender løbende nyhedsbreve, og mange andre oplysninger sendes enten elektronisk eller skrives her på hjemmesiden. 

Derfor opfordrer vi jer som forældre til at give os e-mail adresser, da der ellers kan være oplysninger, som I ikke modtager rettidigt.

Vi bruger også opslagstavlen i gangen til opslag om forskellige aktiviteter og tiltag hos os.

Vi giver barnet en god og tryg start i børnehaven
Forældre, der overvejer, om deres barn skal gå i Galten Børnehave & Vuggestue er velkomne til at ringe og aftale et besøg, hvor vi fortæller og viser rundt.

Når barnet er indmeldt, inviterer vi barnet til at tage sine forældre med på besøg hos os inden barnets første dag i Galten Børnehave & Vuggestue.

På barnets første dag hos os, får det sin egen bamse, som det skal pleje og passe i den tid, hvor det er hos os i Galten Børnehave & Vuggestue.

Når barnet har været hos os i 3-6 måneder, får forældrene tilbudt en samtale, hvor personale og forældre taler sammen om, hvordan barnet trives og udvikles.

I hverdagen på stuen sørger vi f.eks. for, at barnet

 • Har den rigtige påklædning
 • Får spist sin madpakke
 • Får knus og kram o.s.v.

Vi holder stuen hyggelig og indbydende
På den enkelte stue kan man altid se, hvilke børn der går på stuen og hvad de laver og har lavet. 

Der er altid gang i mange aktiviteter og vi tegner, maler og pynter med årstidens pynt. Desuden har vi blomster på hylder og i vindueskarmen og vi har masser af børnetegninger, billeder og nips på vægge og hylder.

 

Anerkendelse

At have en anerkendende tilgang til børnene både i relationen og omtalen, samt at understøtte børnene i at have en anerkendende tilgang til andre.

For at opnå målet vil vi:

Bevare den enkeltes integritet ved at

 • Være imødekommende og lyttende og give barnet oplevelsen af at blive hørt
 • Værdsætte det enkelte barns egenart og acceptere og respektere denne forskellighed.
 • Have fokus på barnets styrkesider og understøtte barnets udviklingsområder.

Lære børnene at give plads til hinanden og andre ved at

 • Lade barnet blive præsenteret for forskellige perspektiver og måder at se verden og leve på
 • Have en anerkendende tone i huset præget af: godt humør, respekt, ærlighed, åbenhed og begejstring.

Være opmærksomme, at der er en spejling – børn i voksne – ved at

 • Være engagerede og tage det sure med søde
 • Være bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene og anerkende, at voksne også lærer af børn!

Nogle eksempler herpå:

Vi har fokus på omgangstonen / sproget ved at

 • Understøtte barnet i, at man kan sige tingene pænt
 • Gribe ind overfor ”dårligt sprog”
 • Tale til det enkelte barn, som vi gerne vil høre barnet tale til andre
 • Være opmærksomme på, at indholdet af vores indbyrdes samtale, er anerkendende og positiv.

Vi er nærværende ved at

 • Lytte til barnets fortællinger / oplevelser
 • Lytte til det enkelte barn i en konflikt, før vi agerer
 • Søge at finde det enkelte barns egenart og styrkesider og trække dem frem i lyset i alle sammenhænge.

Fællesskab

At alle børn oplever at være en del af et demokratisk fællesskab og blive understøttet i at lære dobbeltrollen, hvor man bidrager til og nyder godt af fællesskabet.

For at opnå målet vil vi:

Understøtte børns sociale udvikling ved at

 • Arbejde med at barnet oplever, at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til alle, men ikke nødvendigvis plads til alt!
 • Støtte op om barnets sociale udvikling i forskellige konstellationer: I den store gruppe med flere børn, små grupper med få børn og enkeltvis
 • Se det enkelte barn i fællesskabet

Lade børnene opleve fællesskaber ved at

 • Give barnet oplevelser i forskellige typer fællesskaber: Familier, kulturfællesskaber
 • Give barnet en oplevelse af at være en del af et mindre og større fællesskaber: Venner, Stuen, Galten Børnehave & Vuggestue, Galten by, Skanderborg kommune, Danmark, Verden

Nogle eksempler herpå:

Vi arbejder med venskaber og hvordan man er venner ved at

 • Spille dukketeater om ”venskaber”
 • Læse / fortælle eventyr historier
 • Holde tema samlinger
 • Inspirere til og understøtte, at børnene drager omsorg for og hjælper hinanden
 • Indføre børnene i de sociale og demokratiske spilleregler
 • Holde det enkelte barns fødselsdag – hjemme eller i børnehaven og give gaver både fra børnehave eller vuggestue og tegninger fra de andre børn

Vi danner forskellige fællesskaber

I hverdagen ved at

 • Invitere børn fra andre stuer på besøg, støtte op om legerelationer og hjælpe med at skabe venskaber på tværs af stuerne, alder og køn
 • Lade børnene mødes på fællesarealerne og danner venskaber/fællesskaber
 • Gå i GJUK – at aldersopdele, at have storbørns gruppe, at holde samling.

I forhold til vores traditioner ved at

 • Holde sommer- og julefest, påske- og julefrokost, fastelavn, høstfest, skovuge, bedsteforældredag

I nærmiljøet udenfor Galten Børnehave og Vuggestue ved at

 • Gå i kirke til jul
 • Tage på Biblioteket eller i Biohuset
 • Tage på ture ud af huset
 • Gå til karneval
 • Være med i skoleprojektgruppe
 • Deltage i danse- og syngedage

Understøtte børnene i at udvikle ansvarlighed i forhold til brugen af naturen og de fælles ressourcer i forhold til det store fællesskab ved at

 • Sortere affald
 • Bruge naturens ressourcer, bær og frugter
 • Bruge naturmaterialer og genbrugsmaterialer til leg og kreativ udfoldelse
 • Spise økologisk og sundt og snakke om maden
 • Bruge godkendte, mærkede materialer