• Ring : 61 26 83 48

Grundlaget for et godt personalesamarbejde er gensidig respekt og omsorg for hinanden.

Et godt samarbejde er en forudsætning for et udviklende og godt liv i børnehaven og vuggestuen – både for børn og voksne.

En del af personalegruppen har været ansat i Galten Børnehave & Vuggestue gennem en årrække, hvilket giver et godt kendskab til og forståelse for hinandens livsholdninger.

Vi finder det værdifuldt, at vi er forskellige og vigtigt, at hver enkelt får mulighed for at udnytte og udvikle sine ressourcer.

Der ligger en stor tilfredsstillelse i at videreuddanne sig – og i at værdsætte egne og kollegers arbejde.

Arbejdsglæden, livsglæden og humoren er egenskaber, vi sætter meget højt i det daglige samvær.

På trods af de gode intentioner og et godt kendskab til hinanden vil meninger og konflikter opstå, men vi bestræber os på at løse disse på en frugtbar og konstruktiv måde i kraft af det gode fundament i vores personalesamarbejde.

Rent praktisk har hver stue møde hver tredje uge, hvor blandt andet både børnenes generelle trivsel og det enkelte barns trivsel i særdeleshed drøftes.

Endvidere drøftes og besluttes fremtidige aktiviteter og hvad der ellers måtte være vigtigt for den enkelte stue.

Hver fjerde uge har vi personalemøde for hele personalegruppen.

Her tages emner og artikler op, aktuelle pædagogiske principper drøftes og der planlægges fælles aktiviteter og informeres om ting, der har indflydelse på hele institutionen.

Desuden deltager personalet i relevante kurser, foredrag, temadage o.l. ligesom vi også er involveret i flere kommunale arbejdsgrupper.

To gange årligt har vi en planlægningsdag, hvor vi debatterer pædagogikken i Galten Børnehave & Vuggestue, evaluerer det forløbne halvår og drøfter eventuelle nye pædagogiske ideer.

Det er også på disse dage, at vi forbereder kommende aktiviteter, møder, foredrag, ture og udflugter.

Lederen af Galten Børnehave & Vuggestue tager sig af det daglige pædagogiske og administrative ansvar, er ofte med på stuerne og deltager i det praktiske pædagogiske arbejde.