• Ring : 61 26 83 48

Vedtægter for den private selvejende daginstitution Galten Børnehave og Vuggestue

galten_boernehaveDen private selvejende daginstitutions navn er Galten Børnehave og Vuggestue, og har hjemsted i Skanderborg Kommune på adressen Nørregade 33, 8464 Galten.

 

 

 

§ 1

Det er institutionens formål at virke som daginstitution for børn i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) af 24 februar 2015 afsnit 2 (tidl. Lov om Social Service § 9 og § 14).

§ 2

Den private selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en todelt ledelse, der under ansvar for bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige, administrative ledelse og drift af institutionen.

§ 3

Når du har udfyldt den digitale tilmeldingsformular på institutionens hjemmeside er dit barn tilmeldt Galten Børnehave og Vuggestues venteliste, og dit barns anciennitetsdato er den dag og klokkeslet, hvor du har benyttet den digitale tilmeldingsformular.

Den digitale tilmeldingsformular er den eneste måde at indskrive dit barn, da vi som udgangspunkt optager børn i den rækkefølge, som de er tilmeldt her – d.v.s. efter princippet ”først-til-mølle”.

Er dit barn på venteliste når det fylder 3 år, overgår barnet automatisk til venteliste til børnehaveafdelingen og beholder naturligvis sin anciennitet fra tidspunktet for tilmeldingen.

Der er dog visse forhold, der bryder med ”først-til-mølle”-princippet i prioriteret rækkefølge:

  1.     Har dit barn søskende indskrevet i Galten Børnehave er du garanteret plads.
  2.     Har dit barn søskende, der har gået i Galten Børnehave er du garanteret plads.
  3.     Lederen vurderer, at der på grund af den nuværende børnesammensætning er behov for at tage særlige hensyn til alder og/eller køn.
  4.     Lederen vurderer, at der af pædagogiske grunde eller på grund af personalemæssige ressourcer skal tages særlige hensyn.
  5.     Evt. medlemsskab af børnehavens venner

Pladsgarantien betyder at man kan blive tilbudt plads til sit barn senest den ønskede dato, hvis der er en ledig plads på dette tidspunkt. Man kan i særlige tilfælde få tilbudt en plads til sit barn tidligere end man behøver den, hvis børnehaven eller vuggestuen får en uventet ledig plads. Man skal så tage imod tilbuddet, ellers bortfalder garantien og pladsen bliver tilbudt den næste på listen.

Desuden ligger der også i Pladsgarantien, at der skal være plads i vuggestuen på det tidspunkt, hvor du ønsker at bruge din “Pladsgaranti”. Bruger du ikke din pladsgaranti til det tidspunkt vi kan tilbyde, bortfalder pladsgarantien.

For at kunne opfylde søskendegarantien, kan pladser til børn der opskrives i vuggestue eller børnehave tidligst garanteres 6 måneder før ønskede startdato. Alle børn der går i vuggestuen får ved indmeldelse automatisk også plads i børnehaven og overflyttes automatisk.

Børn kan optages til den 1. eller den 16. i en måned.

Børn kan udmeldes til den 1. i en måned, med en måneds varsel.

§ 4

Stk.1

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Stk. 2

Valget til bestyrelsen afholdes senest på den årlige generalforsamling i september.

De 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af både det fast normerede personale, samt forældrene. Der kræves ikke, at man har børn i børnehaven for at være bestyrelsesmedlem. Valgperioden er 2 år, således at de to medlemmer vælges i ulige år, og det ene medlem vælges i lige år. Der er dog mulighed for, at bestyrelsesmedlem kan trække sig tilbage, hvis medlemmet ikke længere har barn i børnehaven. Suppleanten vil da skulle indtræde i resten af valgperioden.

De 4 forældrerepræsentanter vælges af og blandt forældrene. Valgperioden løber fra datoen for den generalforsamling, hvor de er valgt, og 2 år frem. Forældrerepræsentanterne udtræder af bestyrelsen fra den dato deres barn er udmeldt af institutionen.

Både forældre til børn i vuggestue og børnehave skal til alle tider være repræsenteret i bestyrelsen.

Derudover vælges 3 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år.

Stk. 3

Forældrene kan afgive én stemme pr. barn. Under fravær kan der stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for afholdelse af forældremøder, valg, valgprocedure m.v. Indkaldelse til forældremøde med valg til bestyrelsen, skal varsles med mindst 8 dage.

Stk. 4

Det faste personale vælger en medarbejderrepræsentant inden årsmødet det pågældende år. Valgperioden er 2 år. Medarbejderrepræsentanten skal være fastansat.

Stk. 5

Ved bestyrelsesmøderne deltager 7 bestyrelsesmedlemmer/forældrerepræsentanter, institutionens leder og medarbejderrepræsentanten. Derudover deltager eventuelt en eller flere af suppleanterne jævnfør det i forretningsordenen bestemte.

De ud over bestyrelsesmedlemmerne/forældrerepræsentanterne nævnte, deltager uden beslutnings- og stemmeret.

Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at overvære en sagsbehandling, når bestyrelsen finder det ønskeligt. Disse personer vil være omfattet af tavshedspligt og skal orienteres om dette.

§ 5

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær. Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne.

Stk. 2

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, eller flere efter behov.

Stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres, såfremt der er enighed ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke – trods henstillinger fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer – indkalder til møde, kan 2 bestyrelsesmedlemmer indkalde til møde.

Stk. 5

Formanden har ansvaret for at bestyrelsens beslutninger udføres. I hastesager, der kræver almindelige flertalsbeslutning, kan formanden træffe en beslutning på bestyrelsens vegne, såfremt denne forelægges bestyrelsen på førstkommende møde. Ingen kan, på bestyrelsens vegne, træffe en beslutning, der kræver kvalificeret flertal.

§ 6

Stk. 1

Beslutninger omhandlende lederansættelser, institutionens formue, vedtægtsændringer, nedlægges af institutionen, ejendomsforhold (lejerforhold) kræver kvalificeret flertal af hele bestyrelsen (6 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer).

Stk. 2

Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger udarbejdes et skriftligt referat, som sendes ud til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter afholdelse af mødet. Dagsorden til næstkommende møde følger senest 1 uge før mødets afholdelse.

Ethvert bestyrelsesmøde afvikles efter den udsendte dagsorden. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange sager sat på dagsordenen.

Referatet indsættes i protokollen (referatfolder), efter godkendelse af institutionens leder, bestyrelsesformanden og medarbejderrepræsentanten. Referatet må efter godkendelse ophænges på opslagstavlen.

Stk. 3

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til Forvaltningsloven og Straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter at bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

Stk. 4

Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt samt øvrige i institutionen gældende retningslinier.

§ 7

Der udarbejdes en årsplan for institutionen. Denne revurderes hvert år. Udarbejdelse og revurdering sker i samarbejde mellem den daglige ledelse og institutionens personale. Planen fremlægges for bestyrelsen til godkendelse. Planens formål er, at den skal virke som arbejds- og styringsredskab for bestyrelsen og personale, og desuden for forældrene, kommunen og øvrige samarbejdspartnere være orienterende og oplysende om institutionens virksomhed.

§ 8

Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen har ret til at undersøge forhold, der vedrører institutionen, og til at forlange oplysninger af lederen/personale. Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan når som helst aflægge besøg på institutionen.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift jf. Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 14 (Dagtilbudsloven).

§ 9

Stk. 1

Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilede gældsforpligtelser.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Stk. 3

Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller ved dennes længerevarende fravær 3 bestyrelsesmedlemmer.

Dispositioner over institutionens lejemål kræver underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden.

§ 10

Bestyrelsen ansætter det faste personale (gennemlæser ansøgninger, deltager i ansættelsessamtaler og godkender endelig ansættelse). Ansættelse besluttes i bestyrelsen efter samråd med leder og den/de personalerepræsentanter, der har deltaget i ansættelsessamtalen.

Ansættelseskompetencen ved ansættelse af vikarer ligger hos institutionens leder.

Bestyrelsen træffer beslutning om afskedigelse af fastansat personale, i samråd med personalet og lederen.

Ved alle ansættelser, uanset om de er midlertidige eller permanente, skal der indhentes børneattest.

§ 11

Ved institutionens nedlæggelse vil dens formue være at anvende til et af bestyrelsen vedtaget andet lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge.

§ 12

Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra bestyrelsen ved kvalificeret flertal af hele bestyrelsen (6 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer).

—o0o—

Vedtægterne er vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. november 2013, og erstatter vedtægterne af 16. juni 2008. Vedtægterne træder i kraft straks.

René Hedegaard Hansen     Kasper Tikjøb Andersen

(Bestyrelsesmedlem) (Forældrerepræsentant)

Michael Gylden-Damgaard Rikke Kruse

(Bestyrelsesmedlem) (Forældrerepræsentant)

Jan Bæk Rohde Gitte Dalgaard Hansen

(Bestyrelsesmedlem) (Forældrerepræsentant)

Michelle Faaborg Kristensen

(Forældrerepræsentant)